1. ALGEMENE VOORWAARDEN 
  1.1
  Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Unit38,  een gedeponeerde handelsnaam van B. Janssen Beheer BV
  1.2
  B. Janssen Beheer BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 09220951. Via de website van Unit38 kan de koper woonartikelen bestellen.
  1.3
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Unit38 en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Unit38 (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van een bestelling geeft koper aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.
 2. KOOPOVEREENKOMST 
  2.1
  a. Offertes en aanbiedingen van Unit38 kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Unit38 zorgvuldig op de website weergegeven. Unit38 kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Unit38 is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.
  b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Unit38 heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde(n) verstrekte informatie.
  2.2
  Overeenkomsten komen tot stand door een orderbevestiging van Unit38 van de geplaatste bestelling aan de koper. Deze bevestiging volgt direct na ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Unit38.
  2.3
  Een overeenkomst tussen Unit38 en koper wordt afgesloten in het Nederlands.
  2.4
  Orderproces: Via de website van Unit38 worden de volgende processen doorlopen om tot sluiting van een overeenkomst met de koper te komen:
  • De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
  • De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;
  • De koper kan vervolgens op “bestel” klikken;
  • De koper kan, indien gewenst, meerdere producten in de  winkelwagen plaatsen;
  • De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens  op “kassa”  klikken;
  • “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
  • De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn/haar voorkeur heeft;
  • De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
  • De koper gaat over tot bestelling door op de knop “plaats bestelling” te klikken;
  • Unit38 bevestigt de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.
 3. PRIJZEN 
  3.1
  De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in de winkelwagen zijn inclusief 21% BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten . Indien artikelen ongemonteerd worden geleverd dan staat dit vermeld bij het product. Uiteraard kunnen deze artikelen bij koper ter plekke door Unit38 worden gemonteerd. Neem contact op voor een prijsvoorstel hiervoor. Eventuele prijswijzigingen, type- en/of drukfouten voorbehouden.
  3.2
  Alle aanbiedingsprijzen van Unit38  zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Unit38 op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 4. LEVERING 
  a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Unit38 niet in verzuim. Unit38 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
  b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Unit38 de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk biedt Unit38 de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.
 5. BEZORGING 
  5.1
  De koper dient zijn/haar adresgegevens op de per mail ontvangen orderbevestiging op juistheid te controleren. De koper is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Unit38. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de koper.
  5.2
  Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Bestellingen vanaf € 150,- worden in Nederland en België gratis bezorgd. Voor leveringen op de Waddeneilanden en Duitsland rekent Unit38 € 40,- bezorgkosten. Bestellingen tot € 150,- worden per DPD verzonden. De verzendkosten hiervoor zijn € 7,-. Unit38 oordeelt over de wijze waarop de bestelling bezorgd wordt. Bedden, matrassen, tafels en kasten die door Unit38 geleverd worden, maar niet door Unit38 gemonteerd worden, worden door een externe transporteur geleverd. Deze transporteur levert de goederen tot achter de eerste deur.
  5.3
  Unit38 bezorgt bestellingen op de met de koper overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf telefonisch of per e-mail afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de koper opgegeven adres. Bestellingen onder de € 150,- worden door DPD bezorgd. De koper ontvangt een track&trace code waarmee de koper de zending kan volgen en eventueel wijzigen.
  5.4
  Levering via transporteur: Indien de koper op het met Unit38 overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Unit38 gemachtigd om de koper voor een volgende levering bezorgkosten in rekening te brengen. Indien levering via een pakketdienst plaatsvindt en deze bij de eerste poging de koper niet thuis treft, wordt de volgende dag kosteloos nogmaals een poging gedaan.
  5.5
  De koper dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen te voorkomen.
  5.6
  Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de koper voor een correcte en volledige aflevering.
 6. BETALING 
  6.1
  Betaling door de koper geschiedt vooraf per vooruitbetaling  of desgewenst via contante betaling bij aflevering. Unit38 vraagt geen aanbetaling. Unit38 is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.
  6.2
  Wanneer de internetorder, telefonische order of e-mailorder bij Unit38 binnen is gaat deze over tot verwerking/bestelling van de door de koper bestelde artikelen.
  6.3
  Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Unit38 verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Unit38 gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  6.4
  Bij een niet tijdige betaling door de koper is Unit38 van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.
  6.5
  De eigendom van door Unit38 reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Unit38 is verschuldigd, aan Unit38 heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.
 7. GARANTIES 
  7.1
  Unit38 garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het  gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, dan dient koper dit direct te melden per e-mail of telefoon. Unit38 zal dan het product zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.
  7.2
  Alle producten uit het assortiment van Unit38 worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten.
  Indien de koper aanspraak wenst te maken op garantie, dient de koper dit schriftelijk aan Unit38 te melden.
  7.3
  Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
  a. Ten aanzien van normale slijtage.
  b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  c. Bij onoordeelkundig gebruik.
  d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
  f. Indien anderen dan Unit38, zonder voorafgaande toestemming vanUnit38, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.
  7.4
  De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Unit38 de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Unit38 terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, dan heeft Unit38  aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldaan.
 8. ONTBINDING EN RETOURNERING 
  8.1
  a. De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet de koper echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzonderingen hierbij zijn speciaal voor de koper samengestelde producten of speciaal voor de koper op maat bestelde producten (dit geldt voor  matrassen en toppers). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Unit38 te worden doorgegeven. Koper dient in de schriftelijke annulering in ieder geval volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Unit38 te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen, zoals  matrassen en toppers, wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekent Unit38 hiervoor 30% annuleringskosten.
  b. De kosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor rekening van de koper. Indien de bestelling door de Unit38 bezorgdienst wordt opgehaald dan worden deze kosten in mindering gebracht op het aan de koper  te restitueren aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Unit38 zijn voor verantwoording en rekening van de koper.
  c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Unit38 binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.
  8.2
  De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:
  a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
  b. De artikelen moeten in de originele  verpakking zitten;
  c. De artikelen zijn ongebruikt, onbeschadigd en ongemonteerd;
  d. De artikelen zijn schoon, zoals de koper deze heeft ontvangen;
  e. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
  f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn.
 9. OVERMACHT 
  In geval van overmacht is Unit38 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 10. KLACHTEN EN REPARATIES 
  10.1
  Unit38 streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper een klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar het postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect artikel vraagt om herstel van het artikel bepaalt Unit38 op welke wijze dit geschiedt.
  10.2
  De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Unit38. Herstel geschiedt door middel van een bezoek van de servicedienst van Unit38, of, nadat het artikel opgehaald is door de Unit38 bezorgdienst.
  10.3
  Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Unit38. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Unit38 aan de koper doorberekend.
  10.4
  Iedere aansprakelijkheid van Unit38 jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Unit38 uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Unit38 is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

PRIVACYBELEID B. JANSSEN BEHEER BV

https://www.unit38.nl

Over ons privacybeleid
B. Janssen Beheer BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van B. Janssen Beheer BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

WordPress
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor YourHosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. YourHosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. YourHosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Webhosting

YourHosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van YourHosting. YourHosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. YourHosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. YourHosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van YourHosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. YourHosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek

Copy & Send
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Copy & Send voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Copy & Send gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen, stelt Copy & Send uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan B. Janssen Beheer BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van B. Janssen Beheer BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

B. Janssen Beheer BV
Mortelweg 10H
6551 AE Weurt
Nederland
T: 06-10948111
E: info@unit38.nl
Contactpersoon: B. Janssen